Piłka jest okrągła... więc o piłce piszemy na okrągło!
Strona główna

Rozporządzenie MENiS

Portret użytkownika szatanski

Pełna treść Rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002 roku w sprawie warunków tworzenia,  organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa  sportowego (Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2002 roku).

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 

z dnia 30 lipca 2002 r. 

w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego. 

(Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2002 r.) 

Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362 i Nr 113, poz. 984) zarządza się, co następuje:  

§ 1. 1. Klasami sportowymi są oddziały, w których prowadzone jest szkolenie sportowe w jednej lub kilku dyscyplinach sportu, w kolejnych co najmniej trzech klasach danego typu szkoły, dla co najmniej 20 uczniów w oddziale.

2. Klasy sportowe mogą być tworzone w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych i szkołach ponadpostawowych dla młodzieży. 

§ 2. 1. Szkołą sportową jest szkoła, która prowadzi szkolenie sportowe w jednej lub kilku dyscyplinach sportu, w co najmniej dwóch oddziałach, liczących co najmniej 15 uczniów w oddziale, w kolejnych co najmniej trzech klasach danego typu szkoły.

2. Szkołą mistrzostwa sportowego jest szkoła, która prowadzi szkolenie sportowe w jednej lub kilku dyscyplinach sportu, w co najmniej jednym oddziale, w kolejnych co najmniej trzech klasach danego typu szkoły. Liczba uczniów w oddziale szkoły mistrzostwa sportowego jest uzależniona od możliwości zebrania uczniów o zbliżonym poziomie sportowym.

3. Szkołami sportowymi i szkołami mistrzostwa sportowego mogą być szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i szkoły ponadpodstawowe dla młodzieży. 

§ 3. 1. Warunkiem utworzenia klasy lub szkoły sportowej oraz szkoły mistrzostwa sportowego jest posiadanie obiektów lub urządzeń sportowych niezbędnych dla realizacji szkolenia sportowego.

2. Szkolenie sportowe może być także realizowane z wykorzystaniem obiektów lub urządzeń sportowych innych jednostek organizacyjnych, na podstawie umowy zawartej pomiędzy organem prowadzącym szkołę a daną jednostką. 

§ 4. 1. Szkolenie sportowe w klasach i szkołach sportowych oraz szkołach mistrzostwa sportowego prowadzone jest w ramach zajęć sportowych, według programów szkolenia sportowego opracowanych dla poszczególnych dyscyplin sportu.

2. Klasy i szkoły sportowe oraz szkoły mistrzostwa sportowego realizują programy szkolenia sportowego równolegle z programem kształcenia ogólnego właściwym dla danego typu szkoły.

3. W ramach programu szkolenia sportowego szkoła organizuje dla uczniów obozy szkoleniowe. 

§ 5. 1. Klasy i szkoły sportowe oraz szkoły mistrzostwa sportowego mogą realizować program szkolenia sportowego we współpracy z polskimi związkami sportowymi, klubami sportowymi, innymi stowarzyszeniami kultury fizycznej lub szkołami wyższymi prowadzącymi studia na kierunku wychowanie fizyczne.

2. Współpraca, o której mowa w ust. 1, może dotyczyć w szczególności pomocy szkoleniowej, wzajemnego udostępniania obiektów lub urządzeń sportowych, korzystania z opieki medycznej i odnowy biologicznej, prowadzenia badań diagnostycznych, a także tworzenia warunków do uczestnictwa uczniów w zawodach krajowych i międzynarodowych.

3. Warunki współpracy, o której mowa w ust. 1, określa umowa zawarta pomiędzy organem prowadzącym szkołę a właściwym polskim związkiem sportowym, klubem sportowym, innym stowarzyszeniem kultury fizycznej lub szkołą wyższą prowadzącą studia na kierunku wychowanie fizyczne. 

§ 6. 1. W klasach i szkołach sportowych oraz szkołach mistrzostwa sportowego, z zastrzeżeniem ust. 2, realizuje się następujące etapy szkolenia sportowego:

  1)   ukierunkowany - realizowany w klasach IV-VI szkoły podstawowej i wszystkich klasach gimnazjum, mający na celu ujawnienie predyspozycji i uzdolnień kwalifikujących uczniów do szkolenia w określonej dyscyplinie lub dziedzinie sportu,

  2)   specjalistyczny - realizowany w szkołach ponadgimnazjalnych i szkołach ponadpodstawowych.

2. W następujących dyscyplinach sportu: pływanie, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, akrobatyka sportowa, łyżwiarstwo figurowe, narciarstwo alpejskie i tenis stołowy ukierunkowany etap szkolenia sportowego może być realizowany począwszy od klasy I szkoły podstawowej, a specjalistyczny - począwszy od klasy I gimnazjum. 

§ 7. 1. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych wynosi:

  1)   w klasach i szkołach sportowych - co najmniej 10 godzin,

  2)   w szkołach mistrzostwa sportowego - co najmniej 16 godzin.

2. Ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć sportowych w klasach i szkołach, o których mowa w ust. 1, dokonuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym, na podstawie programu szkolenia sportowego, z uwzględnieniem etapu szkolenia sportowego, dyscypliny lub dziedziny sportu oraz poziomu wyszkolenia sportowego uczniów, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W ramach ustalonego, zgodnie z ust. 2, tygodniowego wymiaru godzin zajęć sportowych realizowane są obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego, przewidziane w ramowym planie nauczania dla danego typu szkoły. 

§ 8. 1. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, specyfiką dyscypliny sportu lub zróżnicowanym poziomem sportowym uczniów w czasie zajęć sportowych oddział może być dzielony na grupy ćwiczeniowe.

2. Liczba uczniów w grupie ćwiczeniowej w klasie i szkole sportowej wynosi co najmniej 10. Za zgodą organu prowadzącego szkołę liczba uczniów w grupie ćwiczeniowej może być niższa.

3. Liczba uczniów w grupie ćwiczeniowej w szkole mistrzostwa sportowego jest uzależniona od możliwości realizowania zadań wynikających z programu szkolenia sportowego przez uczniów o zbliżonym poziomie sportowym. 

§ 9. W uzasadnionych przypadkach uczniowie klasy i szkoły sportowej oraz szkoły mistrzostwa sportowego, którzy ze względu na kontuzję lub inną czasową niezdolność do uprawiania sportu nie biorą udziału w zajęciach sportowych, uczęszczają na pozostałe zajęcia dydaktyczne prowadzone w danym oddziale. 

§ 10. Uczniów niekwalifikujących się do dalszego szkolenia sportowego, na podstawie opinii trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinii lekarza, przenosi się od nowego roku szkolnego lub nowego semestru do oddziału działającego na zasadach ogólnych.

§ 11. 1. Zadaniem klasy i szkoły sportowej oraz szkoły mistrzostwa sportowego jest stworzenie uczniom optymalnych warunków, umożliwiających łączenie zajęć sportowych z realizacją innych zajęć dydaktycznych, w szczególności przez:

  1)   opracowanie tygodniowego planu zajęć tak, aby rozkład innych zajęć dydaktycznych był dostosowany do rozkładu zajęć sportowych,

  2)   dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia przez uczniów wiadomości, objętych programem nauczania, na zajęciach dydaktycznych,

  3)   umożliwienie uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki sportowe i uczestniczącym w zawodach ogólnopolskich lub międzynarodowych realizowania indywidualnego programu lub toku nauki, na warunkach określonych odrębnymi przepisami,

  4)   organizowanie ferii letnich i zimowych w ciągu całego roku szkolnego, z dostosowaniem ich terminów do terminów zawodów sportowych, przy zachowaniu liczby dni wolnych od nauki, określonej odrębnymi przepisami.

2. Dla uczniów dwóch ostatnich klas ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej szkoły mistrzostwa sportowego może być prowadzony w szkole kurs instruktorski w uprawianej przez nich dyscyplinie sportu. 

§ 12. Uczniom klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego, uczącym się poza miejscem stałego zamieszkania, szkoła zapewnia w okresie pobierania nauki zakwaterowanie w internacie lub bursie oraz całodzienne wyżywienie w pełni pokrywające ubytki energetyczne powstałe podczas zajęć sportowych, a uczniom uczącym się w miejscu zamieszkania - jeden pełnowartościowy posiłek dziennie. Zasady odpłatności uczniów za zakwaterowanie i wyżywienie określają odrębne przepisy. 

§ 13. Przepisy § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 w części dotyczącej odpowiednio liczby uczniów w klasie sportowej (oddziale sportowym) oraz liczby oddziałów w szkole sportowej stosuje się począwszy od klas pierwszych powstających z dniem 1 września 2003 r. 

§ 14. Traci moc zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Monitor Polski Nr 13, poz. 107). 

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2002 r.

No votes yet

 

ekstraklasaLegia WarszawaLech PoznańWisła KrakówGórnik ZabrzeŚląsk WrocłąwPodbeskidzieJagiellonia BiałystokLechia GdańskKorona KielceRuch ChorzówPiast GliwicepogonCracovia Kraków

Kalendarium piłkarskie

Co się wydarzyło 22 października?

- 1920: ur. Augusto da Costa (Brazylia), reprezentant kraju (20 i 1 gol)
- 1923: ur. Bert Trautmann (Niemcy, RFN), niemiecki bramkarz
- 1929: ur. Lew Jaszyn (ZSRR), reprezentant kraju (74)
- 1939: ur. George Cohen (Anglia), reprezentant kraju (37)
- 1949: ur. Arsene Wenger (Francja), były średni piłkarz, obecnie świetny trener
- 1975: ur. Michel Salgado (Hiszpania), reprezentant kraju (53)
- 1975: zm. Michał Matyas, reprezentant Polski (18 i 7 goli)

22 października - zobacz więcej | kalendarium piłkarskie

I love football

Blazyliana, czyli inna strona piłki

Śmiesznie, wesoło, żałośnie, nieoczekiwanie, dziwnie, paradoksalnie, zaskakująco, czasem żenująco. Bez tematów tabu.

 

więcej blazyliany |

lpLogo EURO 2016 FrancjaBrazylia 2014Liga Mistrzów sezon 2010/11Logo LE

Kto dziś gra?

25 października 2014
[sobota]

Ekstraklasa:
Lechia Gdańsk - Śląsk Wrocław
Piast Gliwice - Jagiellonia Białystok
Pogoń Szczecin - Cracovia

Premier League:
West Ham - Manchester City
Liverpool - Hull City
Sunderland - Arsenal
Swansea - Leicester

Ligue 1:
PSG - Bordeaux
Bastia - Monaco

Primera Division:
Real Madryt - Barcelona
Almeria - Athletic Bilbao
Valencia - Elche

Bundesliga:
Borussia Dortmund - Hannover
Bayer Leverkusen - Schalke
Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart

Serie A:
Sampdoria Genua - AS Roma

Liga Mistrzów Azji (AFC):
Sydney Wanderers - Al Hilal

Towarzysko:
Zambia - Wybrzeże Kości Słoniowej


T-Mobile Ekstraklasa

logo

13. kolejka (24-27.10.2014)

GKS Bełchatów - Górnik Zabrze 1:0
Wisła Kraków - Podbeskidzie 3:2

Lechia Gdańsk - Śląsk Wrocław
Piast Gliwice - Jagiellonia Białystok
Pogoń Szczecin - Cracovia
Lech Poznań - Górnik Łęczna
Zawisza Bydgoszcz - Legia Warszawa
Ruch Chorzów - Korona Kielce

 

czytaj więcej | tabela

Piłkoznawca

Znam się na piłce w:

52,36%

zobacz szczegóły |

Wybrane wyniki

wyniki na żywo |

Liga Europejska:
[m.in.]
Trabzonspor - Lokeren 2:0
Standard Liege - Sevilla 0:0
Inter Mediolan - St. Etienne 0:0
Club Brugge - FK Kopenhaga 1:1
PSV Eindhoven - Panathinaikos 1:1
Celtic Glasgow - Astra Giurgiu 2:1
Borussia M. - Apollon 5:0
PAOK Saloniki - Fiorentina 0:1
Steaua Bukareszt - Rio Ave 2:1
Lille - Everton 0:0
Young Boys Berno - Napoli 2:0

Metalist Charków - Legia Warszawa 0:1

Liga Mistrzów:
Anderlecht - Arsenal 1:2
Atletico Madryt - Malmoe FF 5:0
Galatasaray - Borussia Dortmund 0:4
Bayer Leverkusen - Zenit St. Petersburg 2:0
Liverpool - Real Madryt 0:3
Ługodorec Razgrad - FC Basel 1:0
Monaco - Benfica Lizbona 0:0
Olympiakos - Juventus Turyn 1:0

CSKA Moskwa - Manchester City 2:2
APOEL Nikozja - PSG 0:1
AS Roma - Bayern Monachium 1:7
Barcelona - Ajax Amsterdam 3:1
BATE Borysów - Szachtar Donieck 0:7
Chelsea - NK Maribor 6:0
FC Porto - Athletic Bilbao 2:1
Schalke - Sporting Lizbona 4:3

przeboje | moje futboje

WAGs, czyli kobiety piłkarzy

Logowanie

freekickzprojectpl