Piłka jest okrągła... więc o piłce piszemy na okrągło!

Rozporządzenie MENiS

Portret użytkownika szatanski

Pełna treść Rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002 roku w sprawie warunków tworzenia,  organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa  sportowego (Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2002 roku).

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 

z dnia 30 lipca 2002 r. 

w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego. 

(Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2002 r.) 

Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362 i Nr 113, poz. 984) zarządza się, co następuje:  

§ 1. 1. Klasami sportowymi są oddziały, w których prowadzone jest szkolenie sportowe w jednej lub kilku dyscyplinach sportu, w kolejnych co najmniej trzech klasach danego typu szkoły, dla co najmniej 20 uczniów w oddziale.

2. Klasy sportowe mogą być tworzone w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych i szkołach ponadpostawowych dla młodzieży. 

§ 2. 1. Szkołą sportową jest szkoła, która prowadzi szkolenie sportowe w jednej lub kilku dyscyplinach sportu, w co najmniej dwóch oddziałach, liczących co najmniej 15 uczniów w oddziale, w kolejnych co najmniej trzech klasach danego typu szkoły.

2. Szkołą mistrzostwa sportowego jest szkoła, która prowadzi szkolenie sportowe w jednej lub kilku dyscyplinach sportu, w co najmniej jednym oddziale, w kolejnych co najmniej trzech klasach danego typu szkoły. Liczba uczniów w oddziale szkoły mistrzostwa sportowego jest uzależniona od możliwości zebrania uczniów o zbliżonym poziomie sportowym.

3. Szkołami sportowymi i szkołami mistrzostwa sportowego mogą być szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i szkoły ponadpodstawowe dla młodzieży. 

§ 3. 1. Warunkiem utworzenia klasy lub szkoły sportowej oraz szkoły mistrzostwa sportowego jest posiadanie obiektów lub urządzeń sportowych niezbędnych dla realizacji szkolenia sportowego.

2. Szkolenie sportowe może być także realizowane z wykorzystaniem obiektów lub urządzeń sportowych innych jednostek organizacyjnych, na podstawie umowy zawartej pomiędzy organem prowadzącym szkołę a daną jednostką. 

§ 4. 1. Szkolenie sportowe w klasach i szkołach sportowych oraz szkołach mistrzostwa sportowego prowadzone jest w ramach zajęć sportowych, według programów szkolenia sportowego opracowanych dla poszczególnych dyscyplin sportu.

2. Klasy i szkoły sportowe oraz szkoły mistrzostwa sportowego realizują programy szkolenia sportowego równolegle z programem kształcenia ogólnego właściwym dla danego typu szkoły.

3. W ramach programu szkolenia sportowego szkoła organizuje dla uczniów obozy szkoleniowe. 

§ 5. 1. Klasy i szkoły sportowe oraz szkoły mistrzostwa sportowego mogą realizować program szkolenia sportowego we współpracy z polskimi związkami sportowymi, klubami sportowymi, innymi stowarzyszeniami kultury fizycznej lub szkołami wyższymi prowadzącymi studia na kierunku wychowanie fizyczne.

2. Współpraca, o której mowa w ust. 1, może dotyczyć w szczególności pomocy szkoleniowej, wzajemnego udostępniania obiektów lub urządzeń sportowych, korzystania z opieki medycznej i odnowy biologicznej, prowadzenia badań diagnostycznych, a także tworzenia warunków do uczestnictwa uczniów w zawodach krajowych i międzynarodowych.

3. Warunki współpracy, o której mowa w ust. 1, określa umowa zawarta pomiędzy organem prowadzącym szkołę a właściwym polskim związkiem sportowym, klubem sportowym, innym stowarzyszeniem kultury fizycznej lub szkołą wyższą prowadzącą studia na kierunku wychowanie fizyczne. 

§ 6. 1. W klasach i szkołach sportowych oraz szkołach mistrzostwa sportowego, z zastrzeżeniem ust. 2, realizuje się następujące etapy szkolenia sportowego:

  1)   ukierunkowany - realizowany w klasach IV-VI szkoły podstawowej i wszystkich klasach gimnazjum, mający na celu ujawnienie predyspozycji i uzdolnień kwalifikujących uczniów do szkolenia w określonej dyscyplinie lub dziedzinie sportu,

  2)   specjalistyczny - realizowany w szkołach ponadgimnazjalnych i szkołach ponadpodstawowych.

2. W następujących dyscyplinach sportu: pływanie, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, akrobatyka sportowa, łyżwiarstwo figurowe, narciarstwo alpejskie i tenis stołowy ukierunkowany etap szkolenia sportowego może być realizowany począwszy od klasy I szkoły podstawowej, a specjalistyczny - począwszy od klasy I gimnazjum. 

§ 7. 1. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych wynosi:

  1)   w klasach i szkołach sportowych - co najmniej 10 godzin,

  2)   w szkołach mistrzostwa sportowego - co najmniej 16 godzin.

2. Ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć sportowych w klasach i szkołach, o których mowa w ust. 1, dokonuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym, na podstawie programu szkolenia sportowego, z uwzględnieniem etapu szkolenia sportowego, dyscypliny lub dziedziny sportu oraz poziomu wyszkolenia sportowego uczniów, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W ramach ustalonego, zgodnie z ust. 2, tygodniowego wymiaru godzin zajęć sportowych realizowane są obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego, przewidziane w ramowym planie nauczania dla danego typu szkoły. 

§ 8. 1. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, specyfiką dyscypliny sportu lub zróżnicowanym poziomem sportowym uczniów w czasie zajęć sportowych oddział może być dzielony na grupy ćwiczeniowe.

2. Liczba uczniów w grupie ćwiczeniowej w klasie i szkole sportowej wynosi co najmniej 10. Za zgodą organu prowadzącego szkołę liczba uczniów w grupie ćwiczeniowej może być niższa.

3. Liczba uczniów w grupie ćwiczeniowej w szkole mistrzostwa sportowego jest uzależniona od możliwości realizowania zadań wynikających z programu szkolenia sportowego przez uczniów o zbliżonym poziomie sportowym. 

§ 9. W uzasadnionych przypadkach uczniowie klasy i szkoły sportowej oraz szkoły mistrzostwa sportowego, którzy ze względu na kontuzję lub inną czasową niezdolność do uprawiania sportu nie biorą udziału w zajęciach sportowych, uczęszczają na pozostałe zajęcia dydaktyczne prowadzone w danym oddziale. 

§ 10. Uczniów niekwalifikujących się do dalszego szkolenia sportowego, na podstawie opinii trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinii lekarza, przenosi się od nowego roku szkolnego lub nowego semestru do oddziału działającego na zasadach ogólnych.

§ 11. 1. Zadaniem klasy i szkoły sportowej oraz szkoły mistrzostwa sportowego jest stworzenie uczniom optymalnych warunków, umożliwiających łączenie zajęć sportowych z realizacją innych zajęć dydaktycznych, w szczególności przez:

  1)   opracowanie tygodniowego planu zajęć tak, aby rozkład innych zajęć dydaktycznych był dostosowany do rozkładu zajęć sportowych,

  2)   dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia przez uczniów wiadomości, objętych programem nauczania, na zajęciach dydaktycznych,

  3)   umożliwienie uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki sportowe i uczestniczącym w zawodach ogólnopolskich lub międzynarodowych realizowania indywidualnego programu lub toku nauki, na warunkach określonych odrębnymi przepisami,

  4)   organizowanie ferii letnich i zimowych w ciągu całego roku szkolnego, z dostosowaniem ich terminów do terminów zawodów sportowych, przy zachowaniu liczby dni wolnych od nauki, określonej odrębnymi przepisami.

2. Dla uczniów dwóch ostatnich klas ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej szkoły mistrzostwa sportowego może być prowadzony w szkole kurs instruktorski w uprawianej przez nich dyscyplinie sportu. 

§ 12. Uczniom klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego, uczącym się poza miejscem stałego zamieszkania, szkoła zapewnia w okresie pobierania nauki zakwaterowanie w internacie lub bursie oraz całodzienne wyżywienie w pełni pokrywające ubytki energetyczne powstałe podczas zajęć sportowych, a uczniom uczącym się w miejscu zamieszkania - jeden pełnowartościowy posiłek dziennie. Zasady odpłatności uczniów za zakwaterowanie i wyżywienie określają odrębne przepisy. 

§ 13. Przepisy § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 w części dotyczącej odpowiednio liczby uczniów w klasie sportowej (oddziale sportowym) oraz liczby oddziałów w szkole sportowej stosuje się począwszy od klas pierwszych powstających z dniem 1 września 2003 r. 

§ 14. Traci moc zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Monitor Polski Nr 13, poz. 107). 

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2002 r.

No votes yet


KALENDARIUM PIŁKARSKIE

Co się wydarzyło 20 maja?

- 1952: ur. Roger Milla (Kamerun), reprezentant kraju (102 i 28 goli)

- 1953: ur. Michał Listkiewicz, sędzia i działacz piłkarski, były prezes PZPN
- 1964: ur. Miodrag Belodedici (Rumunia), reprezentant kraju (53 i 5 goli)
- 1967: ur. Jonas Thern (Szwecja), reprezentant kraju (75 i 6 goli)
- 1968: ur. Janusz Chomontek, wielokrotny rekordzista "Księgi rekordów Guinessa" w podbijaniu piłki
- 1981: ur. Iker Casillas (Hiszpania), reprezentant kraju (143)
- 1982: ur. Petr Cech (Czechy), reprezentant kraju (100)
- 1983: ur. Oscar Cardozo (Paragwaj), reprezentant kraju (46 i 9 goli)

 

20 maja - zobacz więcej | kalendarium piłkarskie


 

 

ekstraklasaLegia WarszawaLech PoznańWisła KrakówGórnik ZabrzeŚląsk WrocłąwPodbeskidzieJagiellonia BiałystokLechia GdańskKorona KielceRuch ChorzówPiast GliwicepogonCracovia Kraków

 

BLAZYLIANA

Blazyliana, czyli śmiesznie, wesoło, żałośnie, nieoczekiwanie, dziwnie, paradoksalnie, zaskakująco, czasem żenująco. Bez tematów tabu.

 

 

więcej blazyliany |


lpLogo EURO 2016 FrancjaBrazylia 2014Liga Mistrzów sezon 2010/11Logo LE

Motto.

Kto dziś gra?

8 czerwca 2015
[poniedziałek]

 

Mistrzostwa Świata (kobiety):
Szwecja - Nigeria

 

Towarzysko:
Ghana - Togo
Turcja - Bułgaria
Dania - Czarnogóra
Norwegia - Szwecja

 

 

T-Mobile Ekstraklasa

logo

 

37. kolejka (5-7.06.2015)

Korona Kielce - Podbeskidzie 3:1
Górnik Łęczna - GKS Bełchatów 1:0
Piast Gliwice - Cracovia 0:3
Ruch Chorzów - Zawisza Bydgoszcz 3:2
Legia Warszawa - Górnik Zabrze 2:0
Lech Poznań - Wisła Kraków 0:0
Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk 4:2
Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin 2:1


 

czytaj więcej | tabela

Piłkoznawca

Znam się na piłce w:

53,28%

zobacz szczegóły |

Wybrane wyniki

wyniki na żywo |


Liga Mistrzów (finał):
Barcelona - Juventus Turyn 3:1

 

Mistrzostwa Świata (kobiety):
Niemcy - WKS 10:0
Norwegia - Tajlandia 4:0
Nowa Zelandia - Holandia 0:1
Kanada - Chiny 1:0

 

Mistrzostwa Świata U-20:
Węgry - Nigeria 0:2
Brazylia - Korea Północna 3:0
Honduras - Niemcy 1:5
Fidżi - Uzbekistan 0:3


Towarzysko:
Brazylia - Meksyk 2:0
Francja - Belgia 3:4
Rosja - Białoruś 4:2
Irlandia - Anglia 0:0
Argentyna - Boliwia 5:0
Urugwaj - Gwatemala 5:1

 

 

przeboje | moje futboje

Logowanie

freekickzprojectpl

Wyższa półka